Šola

 

Svetovalno delo

Dragi dijaki in spoštovani starši!

Naš vsakdan se je spremenil in soočamo se z izzivi, ki jih do sedaj večina ni poznala. Če v teh nepredvidljivih časih zmoremo ostati povezani, bomo doživljali več prijetnih občutkov, kot so občutek varnosti, sprejetosti, ljubljenosti. Lahko pa se nam zgodi, da v situacijah, ko smo primorani ostati doma, doživimo tudi več neprijetnih čustev, kot so strah, tesnoba, zaskrbljenost, jeza. Na plan lahko privrejo razne osebne stiske ali težave v medsebojnih odnosih. Prav tako učenje na daljavo zahteva veliko časa, motivacije in energije. Prav je, da znamo poskrbeti zase in za druge ter si poiščemo pomoč, če jo potrebujemo. Pomaga lahko že iskren pogovor.

Čeprav se trenutno ne moremo srečati v šolskih prostorih, svetovalne delavke nudimo pomoč in podporo vsem, ki bi nas potrebovali – dijakom, če potrebujete pogovor ali zgolj usmeritev pri organizaciji učenja, in staršem za lažje sobivanje v družini. Vsem, ki ste že obrnili na nas, se zahvaljujemo za izkazano zaupanje.

Za dijake s posebnimi potrebami, dijake z osebnim izobraževalnim načrtom, preusmerjene dijake, dijake tujce in vse ostale, ki imate pri izvajanju pouka dogovorjene prilagoditve, se bodo le-te smiselno upoštevale tudi pri delu na daljavo. Prav tako se izvajajo učna pomoč, dodatna strokovna pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in svetovalne storitve za vse dijake, ki imate tovrstno dodatno strokovno pomoč dodeljeno z odločbo.

Če si zastavljate vprašanja, na katera sami ne najdete odgovora, ali ste se znašli v stiski, se nam oglasite po elektronski pošti, dogovorimo pa se lahko tudi za pogovor po drugih komunikacijskih orodjih.

Naši kontakti:
Tea Bevc Holobar (za 1. in 3. letnik ZN in KT) – tea.bevcholobar(a)szsce.si
dr. Andreja Grobelšek (za program BN, PTI in 2. letnik KT) – andreja.grobelsek(a)szsce.si
Alja Zorman (za 2. in 4. letnik ZN ter 4. letnik KT) – alja.zorman(a)szsce.si

Za krepitev psihične čvrstosti in za zmanjšanje tesnobe bomo svetovalne delavke pripravljale »svetovalne iskrice«, ki jih boste dijaki prejemali po elektronski pošti. Za vas bomo pripravljale spodbudna razmišljanja, psihosocialne aktivnosti, razne vaje in gradiva.

Za začetek pa je tukaj nekaj koristnih povezav:

Nekaj idej, ki vam lahko pomagajo pri učenju na daljavo: https://isainstitut.si/isa/za-ucenke-in-ucence-nekaj-idej-ki-vam-lahko-pomagajo-pri-ucenju-na-daljavo/

Podpora dijakom pri načrtovanju učenja: https://podpora.sio.si/izobrazevanje-na-daljavo-podpora-ucencem-pri-nacrtovanju-ucenja/

O sedanji situaciji družin doma: http://posvetovalnicanm.splet.arnes.si/najnovejsi-prispevki/

NIJZ – Kako obvladati stres …: https://www.nijz.si/sl/kako-obvladovati-stres-zmanjsati-obcutke-strahu-panike-in-zaskrbljenosti-zaradi-koronavirusa-covid

Webinar za starše: Uspešno premagovanje izzivov učenja na domu, ko so šole zaprte: https://www.nijz.si/sl/kako-obvladovati-stres-zmanjsati-obcutke-strahu-panike-in-zaskrbljenosti-zaradi-koronavirusa-covid

 

Bodite dobro,

vaše svetovalne delavke.

Šolsko svetovalno delo

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami (Programske smernice za svetovalno delo v srednji šoli).

Šolska svetovalna služba načrtuje, spremlja in evalvira, opravlja razvojno-analitične naloge, svetovalno delo z dijaki, učitelji in starši, se strokovno izpopolnjuje in opravlja druge naloge na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli: na področju učenja in poučevanja; šolske kulture, vzgoje, klime in reda; telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja; šolanja in poklicne orientacije ter na področju socialno-ekonomskih stisk (Programske smernice za svetovalno delo v srednji šoli).

Na šoli delo svetovalne službe opravljamo dve socialni pedagoginja in socialna delavka. Na voljo smo vam v delovnem času in v času skupnih govorilnih ur. Zaradi lažje organizacije smo si delo nekoliko razdelile po letnikih in programih. Če presodite, da se je potrebno pogovoriti, pridite ali pokličite. Predlagamo, da se zaradi delovnih obveznosti za srečanje dogovorite vnaprej.

Obveščamo vas, da bo svetovalna služba, v času dela na daljavo, dosegljiva na elektronskem naslovu svetovalna@szsce.si.

Poiščite nas:

 • Tea Bevc Holobar, univ. dipl. soc. del.
  telefonska številka 03/428 69 06
  svetovalna@szsce.si
  1. in 3. letnik programa zdravstvena nega
  1. in 3. letnik programa kozmetični tehnik
  in promocija šole

 • dr. Andreja Grobelšek, univ. dipl. soc. ped
  telefonska številka 03/428 69 33
  svetovalna@szsce.si
  2. letnik programa kozmetični tehnik
  program bolničar-negovalec
  poklicno-tehniško izobraževanje
 • Alja Zorman, univ. dipl. soc. ped.
  telefonska številka 03/428 69 44
  svetovalna@szsce.si
  2. in 4. letnik programa zdravstvena nega
  4. letnik programa kozmetični tehnik
  in šolska prehrana 

Pri svojem delu si prizadevamo za dobre medsebojne odnose, spoštovanje vseh udeleženih in prijetno in spodbudno učno okolje.

Področja in naloge

Šolske svetovalne delavke delujemo na različnih področjih in opravljamo raznolike naslednje naloge.

Svetovalno delo z dijaki

 • vpis in sprejem novincev
 • informacije in pomoč pri prenosu prijave
 • spremembe in novosti, ki jih prinese prehod iz osnovne v srednjo šolo
 • delavnice o učinkovitih metodah in tehnikah učenja
 • spremljanje uspešnosti dijakov
 • individualni pogovori in svetovanje za dijake z učnimi, osebnimi, razvojnimi in drugimi težavami
 • sodelovanje z razredniki pri reševanju problemov v razredih in postopkih vzgojnega ukrepanja
 • delo s skupino (v razredu in z razredom) – sodelovanje pri izvajanju razrednih ur, priprava delavnic na različne aktualne teme
 • obravnavanje vlog za posebne statuse in pedagoške pogodbe
 • intervencije v primerih osebne ali socialne ogroženosti
 • informiranje in pomoč pri preusmeritvah in izpisu

Poklicna orientacija in karierno načrtovanje

 • poklicno in študijsko informiranje in svetovanje
 • aktivnosti poklicne orientacije v razredu v predzadnjem in zadnjem letniku
 • individualni pogovori o nadaljevanju izobraževanja
 • seznanitev dijakov z različnimi možnostmi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, s študijskimi programi, načini študija in prijavno-sprejemnim postopkom za vpis v visoko šolstvo

Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami

 • koordinacija postopkov, ki so potrebni za vključevanje dijakov s posebnimi potrebami v izobraževalni proces
 • sodelovanje z razredniki pri pripravi individualiziranih programov
 • spremljanje napredek dijakov s posebnimi potrebami z rednimi evalvacijami
 • sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (s surdopedagoginjo) in z zunanjimi institucijami

Sodelovanje s starši

 • pripravljanje predavanj za roditeljske sestanke
 • pogovori s starši in načrtovanje pomoči
 • sodelovanje pri govorilnih urah razrednikov
 • usklajevanje sodelovanja med šolo in domom

Promocija šole

 • predstavitve šole in programov z obiski osnovnih šol
 • sodelovanje na dnevu odprtih vrat in na informativnih dnevih
 • sodelovanje na Festivalu izobraževanja in zaposlovanja in drugih prireditvah
 • priprava prispevkov za publikacije in spletne strani

Sodelovanje z učitelji in vodstvom šole

 • sodelovanje na sejah učiteljskega zbora
 • sodelovanje z vodstvom šole pri posameznih dejavnostih šole
 • članstvo v raznih komisijah
 • posvetovanja in sodelovanje na pobudo učiteljev pri načrtovanju, izvajanju ali evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela

Stalno strokovno izpopolnjevanje

 • povezovanje s svetovalnimi delavkami drugih šol v aktivu
 • udeležba na strokovnih seminarjih in posvetih
 • seznanjanje z novimi smernicami, predpisi in literaturo na področju svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju

Druge naloge

 • inovacijski projekt
 • vodenje ustreznih evidenc
 • vodenje postopkov za izdajo dijaških izkaznic
 • priprava raznih statističnih analiz in poročil
 • priprava zapisnikov sestankov in konferenc
 • subvencioniranje šolske prehrane

2. 1. 2010 je začel veljati Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode

 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.